משרד עו"ד אימבר גולן פרטוש

  מתמחים בנזקי גוף קשים  

   טלפון חירום ישיר: 054-4622230
 

 

054-4622230

זכויות עובדים כזכויות אדם

יום הפועלים הבינלאומי, ובשמו הידוע יותר אחד במאי, מצוין ב 1- במאי כביטוי לסולידריות בין הפועלים וארגוני העובדים, וכביטוי למאבק למען תנאי עבודה טובים יותר. האחד במאי וזכויות האדם והאזרחציון יום הפועלים הבינלאומי באחד במאי מהווה הזדמנות מצוינת לעמוד על הקשר בין זכויות האדם לסוגיית העבודה.

האדם הבוגר מבלה חלק נכבד מיומו בעבודה, אך עד היום אין זה מובן מאליו למעסיקים ולרשויות המדינה שגם בזמן העבודה ובהיות האדם עובד שכיר הוא זכאי לזכויות אדם בסיסיות.

בעבודה, כמרכיב מרכזי בחיינו, באות לידי ביטוי זכויות אדם רבות:
הזכות לשוויון – שוויון הזדמנויות בקבלה לעבודה ובהגנה מפני פיטורים ללא אפליה פסולה וללא הבדל דת, גזע, מין, לאום והעדפה מינית.

הזכות לביטחון – עבודות מסוימות חושפות את העובד לסיכונים בריאותיים ובטיחותיים. רק לאחר מאבקי עובדים, הוסכם שעל המעסיק לספק אמצעי בטיחות לעובד, ועל המדינה לפקח על הבטיחות והביטוח הרפואי של העובדים.

הזכות לרמת חיים סבירה – העבודה אינה רק לשם ביטויו העצמי של האדם, אלא בראש ובראשונה היא מיועדת לפרנס אותו. עד היום עבודות רבות בארץ ובעולם, אינן מצליחותלפרנס כיאות את העובד.

הזכות לחירות – גם כאשר אדם הופך לעובד הוא אינו מאבד את חירותו (על אף שהוא מחויב למשימות מסוימות). כל חירויותיו צריכות להישמר גם במסגרת העבודה, תוךפגיעה מינימאלית והכרחית בהן מצד המעסיקים.

הזכות לכבוד – פעמים לא מעטות נתפס העובד כ"רכוש" של המעסיק. ואכן, מקומות עבודה רבים פוגעים בפרטיות של עובדיהם, או פוגעים בכבודם בצורות אחרות. העבודה, כאמור, היא חלק חשוב מחיינו ובעלת השפעה מרכזית על איכותם ועל ביטחונם. גם ב"הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם" מופיעים מספר סעיפים שנוגעים ישירות בעבודה והשפעת על זכויות האדם: סעיף כ"בכל אדם, כחבר החברה, זכאי לביטחון סוציאלי וזכאי לתבוע שהזכויות הכלליות הסוציאליות התרבותיות, הן חיוניות לכבודו כאדם ולהתפתחות החופשית של אישיותו, יובטחו במאמץ לאומי  ובשיתוף פעולה בינלאומי בהתאם לארגונה ולאוצרותיה של המדינה.סעיף כ" ג

1) כל אדם זכאי לעבודה, לבחירה חופשית של עבודתו, לתנאי עבודה צודקים והוגנים והגנה )מפני אבטלה.
2) כל אדם, ללא כל אפליה, זכאי לשכר שווה בעד עבודה שווה. )
3) כל עובד זכאי לשכר צודק והוגן, אשר יבטיח לו ולבני ביתו קיום ראוי לכבוד האדם שיושלם, )אם יהיה צורך בכך, על ידי אמצעים אחרים של הגנה סוציאלית.
4) כל אדם זכאי לאגד אגודות מקצועיות ולהצטרף לאגודות כדי להגן על ענייניו. )סעיף כ"דכל אדם זכאי למנוחה ולפנאי, ובכלל זה הגבלת שעות העבודה במידה המתקבלת על הדעתוחופשה בשכר לעתים מזומנות.סעיף כ"ה

1) כל אדם זכאי לרמת חיים נאותה לבריאותם ולרווחתם שלו ושל בני ביתו, לרבות מזון, לבוש, )שיכון, טיפול רפואי, שירותים סוציאליים כדרוש וזכות לביטחון במקרה של אבטלה, מחלה, איכושר לעבודה,אילמון, זקנה או מחסור אחר בנסיבות שאינן תלויות בו.
2) אימהות וילדות זכאיות לטיפול מיוחד ולסיוע. כל הילדים, בין שנולדו בנישואין או שלא )בנישואין, ייהנו במידה שווה מהגנה סוציאלית.זכויות עובדים, אם כן, הן זכויות אדם לכל דבר. מדוע הן אינן נתפסות ככאלו? המקור לפגיעותהרבות בזכויות האדם בזמן העבודה הוא התפיסה שהאדם עובד אצל מעסיק מסוים מרצונו,ו"אם לא טוב לו" הוא יכול פשוט לעזוב ולמצוא מעסיק אחר. הנחה נוספת היא שהמעסיק חייבלהתפרנס גם הוא, ולכן הוא אינו יכול לממש את זכויות העובדים שלו. במילים אחרות, עבודההיא עניין כלכלי, וזכויות האדם לא חשובות כשמדובר ב"עסקים".

הנחות אלו הן, כמובן, לא נכונות. גם בזמן העבודה כמו בכל מקום אחר, האדם זקוק להגנהולכיבוד כל זכויותיו. אף יותר מכך, הצורך הדחוף בפרנסה הופך את המאבק על הזכויות לקשהביותר. עובד שמנסה לבקש את מימוש אחת מזכויותיו עלול להיות מפוטר ושכרו יהיה בהפסדו.לפיכך, חשובה ביותר, ובעיקר בסוגיה של זכויות עובדים, היא להכיר ולעמוד על זכויותינו בכל הכלים האפשריים והמקובלים העומדים לרשותנו. החוק איתנו...